התקשרו: 04-9521024

X

  צו הריסה מנהלי

  צו הריסה מנהלי הוא אמצעי קיצוני המאפשר למנהל היחידה הארצית לאכיפה, יושב ראש ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית להורות על הריסת מבנה ו/או עבודה שבוצעה שלא כדין, כל עוד שבמועד הגשת תצהיר של מפקח על הבנייה שלא כדין, לא הסתיימה העבודה האסורה או שלא חלפו יותר משישה חודשים מיום שהסתיימה העבודה. כאשר מדובר בבית מגורים ניתן להוציא צו הריסה מנהלי כל עוד המבנה לא אוכלס או שלא חלפו יותר מ-30 ימים מהיום שאוכלס.

  על צו ההריסה המנהלי לכלול את כל הפרטים הנקובים בסעיף 221 (ג) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

  בסעיף 221 (ד) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 נקבע גם כי ניתן יהא להוציא צו הריסה מנהלי גם על חלק מבנה שנבנה כדין אם על פי חוות דעת של מהנדס בניין ביצוע הצו רק לגבי החלק שנבנה שלא כדין יסכן את שלום הציבור ואת בטיחותו. 

  תנאי נוסף להוצאת הצו הוא קיומה של התייעצות של נותן הצו לפני הוצאת הצו –

  על מנהל היחידה הארצית לאכיפה להיוועץ עם היועץ המשפטי של היחידה הארצית לאכיפה ועם מתכנן המחוז.

  על יו"ר ועדה מחוזית או מתכנן מחוז להיוועץ עם תובע מטעם המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין.

  על יו"ר ועדה מקומית ומהנדס ועדה מקומית להיוועץ עם תובע מטעם בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

  עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית או עם ראש הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבניין החורג. 

  צו הריסה מנהלי נועד לאפשר לרשויות התכנון להילחם ביעילות ובמהירות נגד בניה בלתי חוקית. סעיף 222 לחוק התכנון והבנייה קובע כי צו הריסה מנהלי יבוצע תוך 60 ימים מיום הגשת תצהיר המפקח, אולם לבית המשפט המוסמך סמכות להאריך את הצו מנימוקים שיירשמו ובלבד שסך תקופות הארכה לא יעלו על שישה חודשים. הגשת בקשות לעיכוב / ביטול צו ההריסה מאריכות את המועד לביצוע צו ההריסה (בהתאם להוראות סעיף 222 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

  העילות לביטול צו הריסה מנהלי הן מצומצמות, אך על-ידי העלאת הטענות הנכונות, ניתן לעיתים להביא לביטולו ו/או עיכובו של צו ההריסה המנהלי. הסמכות של בית המשפט לביטול צו הריסה מנהלי נקבעה בסעיפים 228-229 לחוק התכנון והבנייה.

  התנגדות לצו הריסה מנהלי

  בשל לוח הזמנים הצפוף, יש להגיש בקשה לביטול הצו בהקדם האפשרי, לבית המשפט לעניינים מקומיים ו/או לבית משפט השלום ולכל היותר תוך 15 ימים מהמועד בו נודע על הצו.

  יובהר הגשת הבקשה אינה מעכבת את ביצוע הצו, ויש להגיש בד בבד בקשה לעיכוב הביצוע. 

  עוד יצוין בעניין זה כי למרות שהחוק קובע שניתן יהא להגיש בקשה לביטול הצו תוך 15 יום ממועד המצאת הצו, מומלץ שלא להמתין פרק זמן זה, ולהגיש מיידית את הבקשה לביטול הצו יחד עם בקשה לעיכוב הצו, שכן החוק מסמיך את הרשות התכנונית לבצע את הצו לאחר ארבעה ימים מיום המצאתו במקרה בו העבודה האסורה טרם הסתיימה או לאחר שבעה ימים מיום המצאת הצו כאשר מדובר בעבודה אסורה שהסתיימה. 

  חשיבותו של משרד עורכי דין מנוסה

  למשרדינו, אייזנברג ושות', משרד המתמחה בדיני התכנון והבנייה, ניסיון רב בהליכים לביטול ועיכוב צווי הריסה מנהליים בפרט וצווים מנהליים ושיפוטיים אחרים המוצאים עפ"י הוראות התכנון והבנייה, בין אם בערכאה הדיונית (בית משפט השלום ובית משפט לעניינים מקומיים) ובין אם בערכאות הערעור (בית המשפט המחוזי, בית משפט העליון).

  צו הריסה מנהלי, תקנות צו הריסה מנהלי

  קריאה נוספת

  חברות בניית אתרים חברות בניית אתרים